top of page

תקנון רישום

תקנון רישום והשתתפות בלימודים

 

תקנון זה תקף ביחס לכל הקורסים ו/או תוכניות הלימוד ו/או הריטריטים (להלן: "לימודים") של רוח אדמה (להלן: "החברה").

תנאי ההתקשרות בין הצדדים הינם בהתאם למפורט בתקנון זה. בהרשמתו ללימודים מסכים הנרשם למלוא התנאים המפורטים בתקנון. על הנרשם לקרוא בעיון תקנון זה בטרם ההרשמה.

תכני הלימודים, מחירם ותנאי התשלום, הינם כמפורט באתר האינטרנט של החברה.

ההרשמה ללימודים הינה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הלימודים מועברים באופן מקוון באמצעות תוכנת 'זום' ו/או באופן פרונטלי (כל מוצר לימודי לגופו)

לחברה עומדת הזכות לעשות שימוש בתמונות וצילומים מהלימודים בהשתתפות הנירשם, במסגרת פעולות שיווק שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנרשם נותן הסכמה ללא הגבלה לשימוש כאמור, ללא תמורה כלשהי, וזאת ללא יוצא מן הכלל.

באם ימצא כי הנרשם אינו מתאים ללימודים מכל בחינה שהיא, תהא החברה רשאית להפסיק את לימודיו לאלתר, לפי שיקול דעתה ומבלי שתהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה. במקרה זה, החברה תשיב לנרשם את החלק היחסי מדמי הלימוד.

באחריותו המלאה של הנרשם לעקוב אחר עדכוני החברה המתפרסמים מעת לעת, לרבות באתר באינטרנט.

חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר בתכני הלימוד, למעט לטובת הלימוד עצמו.

מלוא הזכויות בתכני הלימודים וכל החומרים הנלווים, הינם בבעלות מלאה של החברה ומוגנים על פי דיני זכויות יוצרים.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל מוצר לימודים, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי ביטול מצד הנרשם מפורטים בהמשך למסמך זה.

הנרשם מסכים בזאת כי פרטיו יופיעו במאגרי המידע של החברה, לרבות לצורך משלוח הודעות, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, ומוותר על כל טענה בעניין זה כנגד החברה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים.

סמכות השיפוט בכל מחלוקת בין הצדדים תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

הנרשם מאשר כי קרא בעיון, הבין את התקנון ומאשר את האמור בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ומתחייבת לעדכן את הנרשם באשר לשינויים שבוצעו בתקנון.

 

 

מדיניות ביטולים:

ביטול רישום ללימודים אשר ייעשה 14 ימי עסקים לפחות לפני מועד תחילת  הלימודים יזכה את הלקוח להחזר התשלומים ששולמו עבור הלימודים, בניכוי דמי ביטול כחוק.

ביטול רישום לימודים מקוונים בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת הלימודים, יזכה את הלקוח בהחזר של 50% בלבד מסך התשלומים ששולמו עבור הלימודים.

במקרה של ביטול רישום ללימודים פרונטליים (קרי עם נוכחות פיסית) בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת הלימודים, לא יינתן ללקוח כל זיכוי.

מובהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול הרשמה, לא יוחזרו דמי ההרשמה בסך של 200 ₪, אשר הנם דמי טיפול מנהלתי ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

ביטול רישום יעשה בכתב בלבד וימסר לחברה במשרדיה באופן ידני ו/או בדואר רשום, בציון שם מלא, מס' תעודת זהות וחתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו הודעה בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה.

למען הסר כל ספק, אי-הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, לא תחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול אשר לא נעשתה בכתב בהתאם להוראות דלעיל.

כל בקשת ביטול תיבחן על ידי החברה ותשובה לבקשה תומצא ללקוח בתוך 14 ימי עסקים לכתובתו כפי שעודכנה במסגרת ההרשמה ו/או בכל אמצעי קשר אחר אשר עודכן על ידי הלקוח.

תנאי הביטול דלעיל נכונים ללימודים פרונטליים וללימודים מקוונים כאחד.

bottom of page